Menu româna magyar english deutsch  

Contract


download contract


Condiţiile generale de afaceri ale firmei AR Elektronik S.R.L.
valabile din 01.01.2008

§ 1 – Generale
Condiţiile generale de afaceri ale firmei AR Elektronik S.R.L., denumită în continuare ARE, sunt publicate la adresa www.ar-elektronik.com în forma lor actuală.

Condiţiile noastre generale de afaceri sunt aplicabile doar pentru firme şi vor fi valabile şi pentru viitoarele afaceri cu clienţi / utilizatori respectiv beneficiari.

Condiţiile noastre de vânzare, livrare şi de prestări servicii sunt valabile exclusiv; nu recunoaştem condiţii contrare, sau condiţii ale clienţilor/utilizatorilor care diferă de ale noastre, doar dacă executăm fără rezerve serviciile pentru clienţi/utilizatori cunoscând condiţiile contrare, sau condiţiile clienţilor/utilizatorilor care diferă de la condiţiile noastre de afaceri.

Toate acordurile încheiate între noi şi clienţi/utilizatori cu scopul executării acestui contract sunt cuprinse în acest contract.

ARE îşi rezervă dreptul să poată schimba oricând condiţiile generale de afaceri, publicând modificările pe pagina de internet. Clientul/utilizatorul este obligat să verifice în mod regulat condiţiile generale de afaceri, mai ales înainte de fiecare comandă, pentru a afla în timp util despre eventualele modificări. În cazul unor schimbări ale condiţiilor generale de afaceri efectuate de ARE, totuşi vor fi valabile condiţiile generale de afaceri valabile în momentul încheierii contractului.

Telefon: +40-264-591106; Fax: +40-264 593599; contact@ar-elektronik.com; http://www.ar-elektronik.com

§ 2 - Încheierea contractului
Ofertele noastre sunt neobligatoare. Se rezervă dreptul la modificarea preţurilor ofertate si confirmate, dacă datele tehnice furnizate de către client relevante pentru preţ se schimbă simţitor faţă de datele prezentate la încheierea contractului. Contractul se încheie cu valabilitatea exclusivă a acestor condiţii generale de afaceri, prin acceptarea fără rezerve a ofertei de către client, sau în cazul unei comenzi din partea clientului (ofertă client) prin acceptarea de către ARE, sau prin livrarea de către ARE a mărfii oferite sau comandate şi a acceptării fără rezerve a acesteia de către client.

§ 3 – Punerea la dispoziţie a informaţiei
Respectaţi separarea strictă a datelor de producţie (precum datele tip Gerber, tabelele diafragmei / D-code, programele de găurit şi listele cu scule) şi ale specificaţiilor circuitelor imprimate (precum numărul de bucăţi, material, grosimea cuprului şi suprafaţa). Noi producem exclusiv în baza datelor digitale de tip Gerber, în formatele şi cu specificaţiile definite mai jos în cerinţele tehnice / indicarea normelor. Nu se vor lua în considerare observaţiile care diferă de datele digitale tip Gerber sau care le modifică pe acestea (indiferent dacă sunt verbale sau scrise). Aici se menţionează în mod explicit că planurile de găurit din datele digitale de tip Gerber nu se iau în considerare. Fiţi atenţi mai ales la faptul că pentru dimensionarea circuitului imprimat se ia în considerare totdeauna mijlocul delimitării circuitului imprimat. În cazul neclarităţilor sau contradicţiilor sunt decisive totdeauna doar datele de tip Gerber prezentate grafic. Noi nu punem întrebări ulterioare. ARE este obligat să înceapă producţia doar atunci când are la dispoziţie toate datele necesare la timp, complete, corecte, clare şi în formatul convenit.

§ 4 – Drepturi de autor
Clientul garantează că deţine dreptul de autor exclusiv pentru toate părţile şi layouturi care trebuie prelucrate şi că exonerează firma ARE de orice pretenţii ale terţilor. ARE nu verifică dacă schiţele, documentele furnizate încalcă drepturile de autor, de marcă înregistrată sau patentele depuse la tribunal. În această privinţă o garantare din partea ARE este exclusă. Atâta timp cât schiţele sunt executate de către ARE, dreptul de producţie îi revine acestei firme.

§ 5 – Executări parţiale / Termenul de livrare
Se admit livrări parţiale, atâta timp cât acestea nu pun în pericol scopul contractului pentru client şi din punct de vedere obiectiv i se pot atribui clientului.
a) Termenul se consideră respectat atunci când ARE predă livrarea sau serviciul prestat clientului sau firmei de transport la data stabilită. Dacă ARE prestează sau livrează doar parţial, atunci termenul acordat se consideră respectat atunci când prestarea sau livrarea parţială sunt predate firmei de transport la timp, iar livrarea sau prestarea restantă va urma fără întârziere.
b) Livrările sau prestările în regim de urgenţă trebuie acordate explicit în scris. Şi în acest caz sunt posibile livrări parţiale, reglementările cu privire la termenul de livrare sunt cele stabilite la § 5 a).
c) Comenzile în regim de urgenţă nu sunt tranzacţii la termen fix. În principiu refuzăm tranzacţiile la termen fix.

§ 6 – Livrări suplimentare / cu lipsuri
La fabricarea circuitelor imprimate trebuie avută în vedere o livrare suplimentară / cu lipsuri din motive tehnice, unde diferenţa poate fi de până la 10 %, iar ulterior va urma o rectificare corespunzătoare a preţului. Livrările suplimentare sau cu lipsuri sunt caracteristice branşei şi nu dau dreptul la reclamaţii sau la refuzarea preluării.

§ 7 - Detalii legate de preţ
Preţurile din oferte sunt date în euro, şi sunt fără TVA, şi fără costurile de ambalaj, transport şi fără taxele poştale. ARE nu este obligat să încheie o asigurare pentru trimiterea livrării sau a serviciului. În cazul în care s-a acordat asigurarea livrării sau a serviciului, costurile acesteia îi revin clientului. La fel, verificările speciale comandate de client (de exemplu E-test) vor fi achitate de acesta. Costurile pentru filme sunt calculate în plus de către ARE, iar filmele rămân proprietatea noastră. Majorarea procentuală pentru serviciul de urgenţă se referă şi la costurile de trimitere evidenţiate în mod special.

§ 8 – Rezervarea dreptului asupra proprietăţii / Cesiunea creanţelor
a) Toată marfa livrată este proprietatea ARE până la achitarea completă a creanţelor firmei ARE, plus dobânzi şi costuri de urmărire în justiţie a clienţilor. Astfel clientul se obligă să depoziteze livrările şi serviciile în cazul cărora ARE îşi rezervă dreptul asupra proprietăţii separat, ca ele să poată să fie identificate oricând de către ARE. În cazul în care clientul încalcă obligaţii contractuale importante din culpă, mai ales întârzierea cu plata, ARE este îndreptăţit să-şi ia înapoi livrarea respectiv să-şi exercite dreptul asupra proprietăţii. Clientul este obligat să elibereze lucrurile respective. În luarea înapoi respectiv în exercitarea dreptului asupra proprietăţii sau a ipotecării mărfii rezervate prin ARE nu există posibilitate de retragere din contract, doar dacă ARE ar fi declarat explicit acest lucru.
b) Clientul este obligat să încheie pe cheltuială proprie o asigurare destul de mare ca să acopere daunele produse de eventuale incendii, furturi, acte de vandalism sau alte pericole asemănătoare pentru lucrurile pentru care ARE îşi rezervă dreptul asupra proprietăţii. Toate pretenţiile adresate asiguratorilor în cazuri de daune vor fi cedate firmei ARE.
c) Mărfurile pot fi revândute şi prelucrate din nou în circuitul normal.
aa) În cazul prelucrării din nou părţile convin ca ARE să fie coproprietarul produselor noi create. Cota parte care îi revine firmei ARE din coproprietate rezultă din raportul dintre preţul facturat de către ARE pentru livrarea prelucrată din nou şi dintre valoarea produsului nou creat.
bb) În cazul revânzării mărfii rezervate, toate pretenţiile respectiv creanţele ridicate de către client împotriva partenerilor săi din contract împreună cu toate drepturile secundare în valoarea creanţelor ARE vor fi cedate firmei ARE. La solicitare clientul este obligat să transmită firmei ARE o listă cu creanţele cedate în termen de 8 zile de la solicitare. În acest caz clientul va plăti cumpărătorului terţ, în rest va achita plăţile direct către noi. Altfel clientul va încasa creanţele pentru ARE în regim fiduciar. Profitul va fi folosit pentru îndeplinirea condiţiilor generale de afaceri ARE.
d) Clientul nu poate ipoteca marfa livrată şi nici nu poate garanta cu aceasta. În cazul în care clientul depune o declaraţie sub jurământ, sau dacă împotriva lui se declanşează o procedură de insolvenţă, clientul este obligat să informeze ARE imediat şi să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a putea realiza toate drepturile şi pretenţiile.

§ 9 – Imposibilitate / Întârziere
a) Timpul de livrare se calculează abia după primirea tuturor documentelor necesare executării comenzii. Ziua de lucru începută se ia în calcul doar atunci când toate documentele complete stau la dispoziţie până la ora 9 cel târziu.
Timpul de livrare expiră atunci când marfa părăseşte incinta noastră. Nu garantăm pentru întârzieri de livrare datorate serviciilor de curierat, inclusiv Poşta Romanâ.
b) ARE este obligată să execute la timp toate prestaţiile convenite prin contract, atâta timp cât nu apare o întâmplare imprevizibilă. Se consideră întâmplări neprevăzute mai ales cazurile de forţă majoră, grevele, dispoziţii ale autorităţilor, avarii ale reţelei de comunicaţii, precum şi întârzieri în punerea la dispoziţie a informaţiilor şi a datelor de producţie din partea Beneficiarului (a se compara cu § 3 din Condiţiile generale de afaceri). În astfel de cazuri firmei ARE i se asigură un termen de execuţie adecvat. Dacă pentru una dintre părţile contractante îi este dificilă menţinerea rapoartelor contractuale, ambele părţi contractante îşi pot exercita dreptul de retragere. Într-un astfel de caz se exclude ridicarea de pretenţii de despăgubire de către Beneficiar împotriva ARE.
c) Dacă firma ARE nu poate livra dintr-un motiv care depinde de ea, clientul este îndreptăţit să solicite despăgubire. Totuşi, pretenţiile de despăgubire ale clienţilor se limitează la 10% din valoarea acelei părţi din livrare care din cauza imposibilităţii nu a putut fi pusă în funcţionare conform scopului. Dreptul clientului să se retragă din contract rămâne neatins.
d) În cazul în care ARE întârzie, clientul, în măsura în care dovedeşte că el a fost păgubit din acest motiv, poate solicita o despăgubire în valoare de 0,5 % pentru fiecare săptămână întreagă de întârziere, în total însă maxim 5 % din preţul pentru partea de livrare care din cauza întârzierii nu a putut fi pusă în funcţionare conform scopului. Celelalte pretenţii ale clientului în caz de livrare târzie, şi după expirarea unei prelungiri stabilite de ARE, sunt excluse. Dreptul clientului să se retragă din contract după expirarea fără rezultate a unei prelungiri stabilite de ARE rămâne neatins.
e) § § 9 b) şi c) nu sunt valabile atunci când se garantează obligatoriu din cauza intenţiei, neglijenţei grave sau a incapacităţii iniţiale.

§ 10 – Transfer de risc
Riscul unei eventuale distrugeri, deteriorări sau înrăutăţiri ale livrării sau a prestărilor în momentul predării livrării sau a prestărilor către firma de transport se transferă asupra clientului. Modalitatea ambalării şi a trimiterii precum şi alegerea firmei de transport îi revin firmei ARE. ARE cedează clientului toate pretenţiile ridicate împotriva firmei de transport din contractul de transport.

§ 11 – Acceptarea
Comenzile nu sunt stornabile, platile in avans nu sunt returnabile. Livrările trebuie acceptate de către client, chiar dacă ele prezintă defecte majore sau ajung cu întârziere. În cazul în care clientul nu preia livrarea sau o preia doar parţial în pofida fixării unui termen de către noi, atunci avem dreptul, printr-o notificare scrisă, să ne retragem din contractul referitor la partea nepreluată şi, să cerem clientului depăgubiri pentru neîndeplinire. Această pagubă este în valoare de 15% din preţul de vânzare plus costurile materiale şi de curierat care ni s-au creat.
Comenzile de livrare şi cele de cadru trebuie acceptate în termen de 6 luni.

§ 12 – Reclamaţie cu privire la defecte
Drepturile de reclamaţie a clientului presupun ca el să-şi îndeplinească obligaţiile de verificare în mod corespunzător. Conform acestora clientul este obligat să verifice cu atenţie toată marfa după primire şi să anunţe în scris eventualele defecte cel târziu în termen 8 zile după primirea livrării sau a prestărilor. Defectele nesemnificative ale materialului, suprafeţei sau ale culorii, care se datorează caracteristicii producţiei, dar care nu afectează posibilitatea de utilizare a mărfii, nu dau dreptul la reclamaţii.

§ 13 – Garanţii
a) Informaţiile de pe internet, datele din prospecte, materialele publicitare nu sunt proprietăţi asigurate. ARE îşi rezervă dreptul la modificări tehnice şi îmbunătăţiri. Nu garantăm pentru date de producţie şi comenzi care au fost furnizate incomplet, greşit, ambigu, dublu sau în formă ascunsă (de exemplu acelaşi număr de părţi cu diferite date de producţie). La procesul de fabricare pot fi luate în considerare doar datele de producţie (în format Gerber).
Respectaţi separarea strictă a datelor de producţie (precum datele tip Gerber, tabelele diafragmei, programele de găurit şi listele cu instrumente) şi a specificaţiilor de circuite imprimate (precum numărul de bucăţi, material, grosimea cuprului şi suprafaţa).
b) Executarea testului electric, din punct de vedere tehnic nu poate asigura lipsa totală de erori a mărfii.
c) La o producţie în panel nu este posibilă triarea segmentelor defecte, conform condiţiilor generale de afaceri, însă acestea vor fi marcate de către ARE. Clientul are obligaţia să controleze sau să trieze aceste segmente defecte la o eventuală echipare.
d) Aplicarea numărului nostru UL şi/sau a logoului RoHs şi/sau a datei de fabricaţie pe circuitele imprimate se face gratuit la solicitare, ca şi serviciu suplimentar, fără răspundere legală pentru eventuala lipsă sau defect.
e) În măsura în care circuitele imprimate sunt comandate cu Viasuri umplute, ARE consideră că a livrat în mod corespunzător dacă cel puţin 80% din Viasuri sunt umplute.
f) În pofida ofertei noastre de a converti datele gratuit, nu răspundem pentru o eventuală executare defectuoasă a circuitelor imprimate care sunt trimise cu date Eagle/BRD , Target- sau Target/Gerber, Orcad, Protel etc., date in format composite, odb, AutoCad etc. Atâta timp cât clientul avizează şi aprobă tipare de corectură, desene şi modele, ARE este absolvită de orice răspundere pentru greşelile necauzate de client. Nu ne asumăm răspunderea pentru greşelile din comenzi, din documentele trimise sau pentru cele provocate din cauza datelor neclare şi incomplete.
g) Ridicarea de pretenţii de garanţie din partea clientului presupune ca acesta să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile sale de verificare şi de contestaţie. Conform acestora clientul este obligat să verifice toată marfa minuţios imediat după primire şi în cazul unor deficienţe să anunţe în scris în termen de 8 zile de la primirea livrării sau a prestării. Acest lucru nu este valabil pentru deficienţele ascunse, descoperite abia cu ocazia prelucrării. Aceste deficienţe trebuie anunţate în scris imediat după descoperirea lor. Clientul este cel care trebuie să dovedească faptul că aceste deficienţe au putut fi descoperite abia în cadrul procesului de prelucrare. Atâta timp cât clientul, în ciuda constatării unei deficienţe, prelucrează chiar şi parţial marfa primită, ARE nu mai are obligaţia să recunoască reclamaţia, atâta timp cât nu şi-a dat acordul scris pentru prelucrarea în continuare. Acest lucru nu este valabil atunci când deficienţa acuzată nu putea fi cauzată de prelucrarea în continuare. Clientul are obligaţia să dovedească acest lucru.
h) Se exclude explicit orice pretenţie la rambursarea costurilor apărute în urma prelucrării în continuare, precum elemente de construcţie, echipare, costuri de montaj, teste, detectarea defectelor sau pagube la celelalte module sau aparate. Garanţia nu se referă la pagubele care apar după transferul riscului în urma utilizării defectuoase sau neglijente sau a suprasolicitării etc. În cazul în care clientul efectuează modificări sau lucrări de luare în folosinţă neadecvate, atunci pentru acestea sau pentru consecinţele acestora nu se acordă garanţii.
i) Se garantează doar pentru circuitele imprimate trimise înapoi, iar toate circuitele se trimit înapoi neechipate si nefolosite. Clientul este cel care se va ocupa de demontarea echipărilor. Pentru realizarea pretenţiilor de garanţie clientul trebuie să transmită o descriere detaliată şi logică a defectelor.
j) Satisfacerea pretenţiilor de garanţie ale clientului se limitează la înlăturarea defectului sau a livrării unui articol fără defecte, la alegerea ARE, unde ARE îşi rezervă dreptul la două încercări de reparare şi de livrare ulterioară. Se consideră livrare suplimentară şi livrarea mărfii asemănătoare care corespunde scopului de utilizare a mărfii reclamate. În cazul unei livrări suplimentare aceasta va avea loc conform timpului standard de livrare în termen de 12-14 zile lucrătoare, la multistrat 20 de zile lucratoare, acelaşi termen este valabil pentru înlăturarea defecţiunilor. În cazul în care firmei ARE nu i se acordă un termen adecvat şi o ocazie adecvată pentru înlăturarea defecţiunilor, vom fi scutiţi de obligaţia de a oferi garanţie. În cazul în care încercările de reparare şi de livrare ulterioară eşuează, clientul este îndreptăţit, la alegerea lui, să reducă preţul de cumpărare sau să se retragă din contract. Celelalte pretenţii ale clientului, mai ales cele legate de pagubele ca urmare a unei defecţiuni se exclud în principiu atât în ceea ce priveşte ARE cât şi a executanţilor săi, atâta timp cât nu este vorba de acţiuni intenţionate sau comise din neglijenţă gravă.
k) Acest lucru nu este valabil, atâta timp cât, de exemplu conform Legii privind garantarea produselor sau în cazuri intenţionate, de neglijenţă gravă, de lipsă a proprietăţilor asigurate sau a încălcării obligaţiilor contractuale importante se garantează.
l) Dreptul clientului la retragerea din contract rămâne valabil.

§ 14 – Volum al garanţiilor
În măsura în care ARE şi executanţii săi garantează conform § 13 din Condiţiile generale de afaceri respectiv prevederilor legale obligatorii, volumul garanţiilor se determină după cum urmează:
a) Garantarea pentru vătămări corporale se ghidează după prevederile legale.
b) Garantarea pentru pagubele materiale se ghidează după prevederile legale.
c) Se exclude garantarea pentru pagubele aduse averii.
Excluderea garantării sub c) nu este valabilă atâta timp cât în baza prevederilor legale este obligatorie garantarea.

§ 15 – Termen de garanţie / Prescripţie
Termenul de garanţie este de un an de la emiterea facturii. Pretenţiile clientului la despăgubiri – cu excepţia celor rezultate din acţiuni nepermise sau înşelătorie – se prescriu cel târziu după un an din momentul în care cel îndreptăţit la despăgubiri află despre pagubă sau despre circumstanţele din care rezultă dreptul la pretenţii, fără să-i fie cunoscute aceste lucruri în trei ani de la evenimentul care a produs paguba.

§ 16 - Scandenţa
Toate pretenţiile şi creanţele firmei ARE se vor achita imediat, în euro, împreună cu TVA-ul aferent. În cazul achitării în termen de 15 zile de la data facturii (se ia în considerare data operării în unul dintre conturile ARE). După depăşirea scadenţei se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 8 % conform dobânzii de bază a Băncii Europene Centrale, fără să fie necesară punerea în întârziere. La fel vor trebui achitate şi toate costurile de somaţie şi taxele de încasare.

§ 17 – Achitarea facturilor
În măsura în care acest lucru este convenit în mod explicit şi în formă scrisă, cambiile şi cecurile se acceptă doar de dragul îndeplinirii. Toate costurile apărute în urma acceptării extraordinare a cambiilor şi a cecurilor (impozit pe cambii, speze de scontare etc.) vor fi suportate de către client.

§ 18 - Verificarea bonităţii
ARE este îndreptăţit să verifice bonitatea clientului. În astfel de cazuri ARE este îndreptăţit să-şi aducă înapoi marfa deja livrată din motive de garanţie. Toate termenele de plată devin nule, iar pretenţiile ARE devin scadente, dacă cecurile sau înregistrările de debit nu pot fi răscumpărate în baza împuternicirii de încasare asigurate firmei ARE datorită lipsei de acoperire. În astfel de cazuri ARE este îndreptăţit să-şi aducă înapoi marfa deja livrată din motive de garanţie.

§ 19 – Dreptul de a face reţineri / Interdicţie de compensare
Se exclude dreptul clientului de a face reţineri, atâta timp cât acest drept nu se bazează pe acelaşi raport contractual. Clientul poate reţine plăţile doar în măsura în care reţinerile sunt proporţionale cu defectele constatate, şi doar atunci când s-a ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte reclamaţia impusă. ARE este îndreptăţită să prevină exercitarea dreptului de a face reţineri prin depunerea de cauţiuni – sau prin garanţii. Se exclude compensarea cu creanţe disputate saau neefective.

§ 20 – Forma scrisă
Condiţiile generale de afaceri constituie parte integrantă a raporturilor contractuale dintre client şi ARE. Eventualele modificări sau completări verbale necesită forma scrisă pentru a deveni efective.

§ 21 – Despăgubire
În măsura în care clientul întârzie cu îndeplinirea contractului încheiat cu ARE, aici se înţelege şi întârzierea cu furnizarea datelor de producţie necesare firmei ARE pentru îndeplinirea contractului, sau clientul refuză îndeplinirea contractului, ARE după stabilirea fără succes a unui termen de 21 de zile cu somaţie la îndeplinirea contractului, este îndreptăţită ori să pretindă toată despăgubirea pentru neexecutare, ori să ceară de la client cu titlu de despăgubire pauşală 30% din preţul net al contractului. Clientului îi rămâne dreptul să dovedească o pagubă mai mică respectiv pierderea câştigului.

§ 22 – Siguranţa datelor şi transmiterea acestora
Atâta timp cât ARE nu a fost contractată pentru alte servicii de prelucrare, doar clientul va răspunde pentru siguranţa datelor. ARE nu are obligatia să păstreze datele. ARE precizează că datele personale din cadrul îndeplinirii contractului sunt înregistrate.

§ 23 - Înţelegere cu privire la competenţa instanţelor judecătoreşti
În cazul în care clientul este comerciant în sensul Codului Comercial, pentru toate litigiile provenite din contract sau apărute în legătură cu contractul competenţa judecătorească se stabileşte de comun acord la instanţele judecătoreşti din Cluj-Napoca. ARE poate exercita pretenţiile la instanţele competente din jurisdicţia Beneficiarului. O eventuală instanţă exclusivă rămâne neatinsă de acest lucru.

§ 24 – Drept contractual aplicabil
Pentru acest contract se aplică legislaţia din România. Astfel sunt valabile în primul rând condiţiile generale de afaceri ARE, prevederile legale ale Codului Comercial respectiv ale Codului Civil sub excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internaţională de Mărfuri.

§ 25 – Clauză de salvgardare
În cazul în care unele articole ale contractului devin nule, sau datorită unei circumstanţe apărute mai târziu îşi pierd efectul, toate celelalte articole rămân valide. Articolul nul va fi înlocuit cu o reglementare care este cel mai apropiată de dorinţa părţilor contractante dacă ei s-ar fi gândit la reglementarea respectivă. Acest lucru este valabil şi pentru lipsurile din contract.CadSoft Online